PRZYGOTOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUDZAWACH
DO PRZYJĘCIA SZEŚCIOLATKÓW DO I KLASY  • Szkoła zatrudnia nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w klasach I – III, posiadających wymagane kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

  • Sale lekcyjne naszej szkoły są podzielone na części dydaktyczne i rekreacyjne oraz wyposażone w dosto-sowane do wieku i wzrostu ławki, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i laptopy z dostępem do Internetu.

  • Dzieci mają zapewnioną opiekę dydaktyczno – wychowawczą w świetlicy szkolnej.


  • W szkole utwrzone są miejsca zabaw oraz plac zabaw dostosowany dla dzieci.


  • Uczniowie mają dostęp do sali komputerowej, biblioteki szkolnej, stołówki, sali gimnastycznej, boiska z placem zabaw.


  • W szkole można korzystać z zajęć: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia.


  • Nasze dzieci wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w szkolnych uroczystościach, bawią się na szkolnych imprezach.
USTAWA O SZEŚCIOLATKACH

14 listopada 2013 roku weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiemszkolnym dzieci sześcioletnich.  Datą  wprowadzenia  obowiązku  szkolnego  dla  6-latków  pozostaje
1 września 2014 r. Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.


W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

Od 1 września 2015 r.:
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Informację ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.


Mam 6 lat,
chcę poznawać

świat!
Idę do szkoły!