BIP

Informacje o jednostce

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację 
w Skudzawach

Adres: Skudzawy 27, 87-510 Skrwilno

Telefon: 54 270 06 95

Faks: 54 270 06 95

NIP: 892 13 74 202

E-mail: spskudzawy6@wp.pl

WWW: http://spskudzawy.manifo.com/

Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne: I etap - kl I-III, II etap - kl. IV-VI.
W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich.

Organ prowadzący: Gmina Skrwilno


Prawo

Akty prawne i dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej w Skudzawach:


  • Ustawa o systemie oświaty
  • Statut szkoły
  • Program wychowawczy szkoły
  • Szkolny program profilaktyki
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania 
PETYCJE

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

PRZEDMIOT PETYCJI:
Przedmiotem petycji kierowanej do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skudzawach może być żądanie , w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta.

NADAWCA PETYCJI
Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.
Można to zrobić w interesie:
• publicznym, czyli wszystkich obywateli,
• podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
• innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję
do uzupełnienia zaistniałych braków.
2. Wskazanie adresata petycji.
3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot 
w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m. in. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

REJESTR PETYCJI:
Data złożenia petycji: 27.09.2016
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 1/2016 do pobrania poniżej

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 08.05.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 1/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 01.09.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 2/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 14.09.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 3/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 28.12.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 4/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Odpowiedź poniżej:

Pobierz pliki

Data złożenia petycji: 13.08.2018 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 1/2018 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki


Załatwianie spraw

Szkoła Podstawowa w Skudzawach

tel./fax: 54 270 06 95

spskudzawy6@wp.pl

www.spskudzawy.manifo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skudzawach mgr Hanna Insadowska 
przyjmuje interesantów w godzinach:

środa- 11:00 - 13:00
czwartek- 11:30 - 13:00
piątek- 11:00 - 13:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariat: Anna Olszewska - sekretarz szkoły
Sekretariat czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku  w godz. 07:00 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORANNE DOWOZY UCZNIÓW Z KIERUNKÓWOD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

06:15 - Skudzawy (wyjazd ze szkoły)
06:20 - Puszcza Miejska
06:30 - Urszulewo
06:45 - Skudzawy (szkoła)
07:00 - Skrwilno
07:25 - Otocznia
07:30 - Ruda
07:45 - Baba, Klepczarnia
07:50 - Skudzawy (szkoła)
 ODWOZY UCZNIÓW ZE SZKOŁY W KIERUNKACH


OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Urszulewo - 12:30 i 14:20
Ruda - 13:00 i 14:45


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Świetlica:

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

  • 07:00 - 07:45
  • 11:35 - 12:35 
  • 12:35 - 13:35
  • 13:35 - 14:35
  • 14:25 - 15:00
Poniżej do pobrania klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w SP Skudzawy.


  Serwis internetowy BIP został utworzony zgodnie z wymogami ustawy 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Za redakcję serwisu BIP odpowiada osoba zarządzająca placówką.